PRIVACYSTATEMENT AS-SUPPORT

Dit document beschrijft het beleid dat Assupport BV (hierna ‘AS-SUPPORT’) hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van   persoonsgegevens (hierna: ‘Privacystatement’).

AS-SUPPORT houdt zich bezig met het ontwikkelen en exploiteren van (webbased) informatie- en communicatietechnologieën voor financiële dienstverleners, waaronder verzekerings- en hypotheekadviseurs. In dat kader heeft AS-SUPPORT online tools en websites ontwikkeld, welke zij in licentie aan financiële dienstverleners in beheer geeft. Dit Privacystatement is derhalve van toepassing op (het gebruik van) de website www.assupport.nl en alle door AS-SUPPORT ontwikkelde applicaties, diensten en tools.

AS-SUPPORT neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van de gegevens die AS-SUPPORT via de website www.assupport.nl en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools gebruikt en verzamelt, hebben wij met zorg dit Privacystatement opgesteld. Dit Privacystatement kunt u te allen tijde op de website van AS-SUPPORT raadplegen via www.assupport.nl. Wij verzamelen, verwerken, gebruiken en slaan persoonsgegevens op, uitsluitend wanneer dit voor de beschikbaarstelling of het gebruik van onze diensten en tools noodzakelijk is.

1. Doelen gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens die AS-SUPPORT van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • om de geleverde applicaties van de juiste gegevens te voorzien;
  • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
  • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
  • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
  • om een financiële administratie te voeren, en;
  • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website www.assupport.nl, en de door AS-SUPPORT ontwikkelde applicaties, diensten en tools.

AS-SUPPORT verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, bankrekeningnummer, factuurgegevens of overige contactgegevens. 

Daarnaast stelt AS-SUPPORT via de in licentie uitgegeven websites, tools en hulpmiddelen, u in staat  diverse persoonsgegevens van de bezoekers aan uw website vast te leggen en te verwerken.

In geval AS-SUPPORT (delen van) bepaalde taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen kan AS-SUPPORT aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van) uw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast kan AS-SUPPORT uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat.  

2. Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over actualiteiten, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers van de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

3. Gebruikersanalyse

Bij ieder bezoek van de website www.assupport.nl en gebruikmaking van de door AS-SUPPORT ontwikkelde applicaties, diensten en tools, worden gebruikersgegevens door de desbetreffende internetbrowsers doorgegeven en in verslagbestanden, de zogenaamde server log files, opgeslagen. De hierbij opgeslagen records bestaan uit de volgende gegevens: datum en tijdstip van het gebruik van de website, opvraging van de door AS-SUPPORT ontwikkelde applicaties, diensten en tools, IP-adres, referrer URL, de overgedragen hoeveelheid gegevens, alsmede informatie over het product en versies van de gebruikte browsers. Dit doen wij voor de onder 1. beschreven doeleinden en alleen voor zover noodzakelijk. Verdere analyses vinden niet plaats.

4. Cookies en technische gegevens door derden

Voor aanvullende statistische analyses, e-commerce tracking of technische tests omtrent de werking van en gebruikservaring met de website www.assupport.nl en gebruikmaking van de door AS-SUPPORT ontwikkelde applicaties, diensten en tools, maken we ook geregeld gebruik van tools en diensten van derden. Voor deze doeleinden kunnen deze derden technische gegevens op de bezoekende computer en op de server verzamelen en kunnen cookies worden geplaatst. Dit betreft nadrukkelijk technische gegevens waaronder ook IP-adressen.

Als u onze website of het AS-SUPPORT online ADMIN platform bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies of andere soortgelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie om ons te helpen na te gaan of het gebruiksgemak verder geoptimaliseerd kan worden. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiestatement.

5. Derden

De website van AS-SUPPORT kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. AS-SUPPORT is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. AS-SUPPORT raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

6. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.

7. Beveiliging

AS-SUPPORT heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De directie en werknemers van AS-SUPPORT, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden tot geheimhouding.


Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. AS-SUPPORT kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

8. Recht op informatie, dataportabiliteit, verzet, correctie, op het blokkeren en op het wissen van het account en/of specifieke persoonsgegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen gegevens, op dataportabiliteit van uw gegevens, alsook in voorkomende gevallen recht op correctie, verzet of het wissen van deze gegevens. U kunt uw eigen persoonsgegevens altijd inzien. Uw verzoek tot het inzien van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail naar info@assupport.nl toesturen. Wij zullen op eerste verzoek inzage in uw gegevens geven.

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail naar info@assupport.nl te sturen. Wij zullen op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@assupport.nl. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zullen wij de verwerking beëindigen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@assupport.nl. Wij zullen u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre wij aan het correctieverzoek kunnen voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of een andere wet zijn verwerkt.

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door AS-SUPPORT is afgehandeld.

9. Verdere informatie en contact

Indien u nog verdere vragen heeft met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kunt u contact opnemen met AS-SUPPORT via info@assupport.nl.

Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Onderhavig Privacystatement is gepubliceerd op onze website www.assupport.nl. Houdt u genoemde website dus goed in de gaten. Dit Privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 23 maart 2018.